blacks, greys | plain satin

5 metres x silver double face satin (38mm wide)

5 metres x silver double face satin (38mm wide)

$12.00$6.00 per piece50% off

9.9 metres x black double face satin (23mm wide)

9.9 metres x black double face satin (23mm wide)

$12.87$6.44 per piece50% off